Karl-Heinz Schwind / Neue Werke Berlin

# 09.09.2010 – 26.11.2010 #
Vernissage am Freitag, den 8. Oktober 2010, 19-22 Uhr
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 12-18 Uhr

Die expressive Kunst von Karl-Heinz Schwind tritt dem Betrachter offensiv und sperrig gegenüber. Der Künstler selbst sieht seine Werke aus zahlreichen kunsthistorischen Quellen gespeist, von denen tachistische Einflüsse ganz offensichtlich die nachhaltigsten sind. Die Galerie Petra Vankova zeigt neue Werke des Malers und Objektkünstlers, der bei Georg Baselitz und Per Kirkeby studiert hat und seit kurzem in Berlin lebt.

(foto: Petra Vankova)

Meist bleiben Schwinds Bilder abstrakt, ein Nebeneinander und Übereinander von Linien, grob strukturierten Flächen und ungestümen, pastosen Farberuptionen. Mitunter bleiben Schriftzüge erkennbar, aber auch Figuren lösen sich aus dem Gewirr von Farbspuren, – Figuren, die eher an kindliche Strichmännchen erinnern und keinesfalls Porträts darstellen, sondern nicht mehr und nicht weniger als Skizzen des Menschen, geschaffen in der Manier eines Getriebenen.

(foto: Petra Vankova)

Schwinds Abstraktionen sind der Ausdruck spontaner Empfindungen, die er mit Ölfarbe direkt aus der Farbtube, mit Pinsel oder Spachtel, vom Bildträger angewandt, auf die Leinwand überträgt. Der Malprozess ist, so der Künstler, für ihn ein „ekstatischer Akt“, ohne jede rationale Kontrolle. Die Poesie, die seinen Werken innewohnt, ist das Ergebnis jener kraftvollen Direktheit, die auch in seinen Zeichnungen spürbar ist. Zugleich sind die Zeichnungen, die er fortlaufend, ähnlich einem Tagebuch, mit Ölpastell und Graphit anfertigt, Ausdruck der steten inneren Unruhe, die für Schwind kennzeichnend ist.

(foto: Petra Vankova)

Seine Leinwände betrachtet Schwind als Objekte, die er entweder vorfindet oder selbst – nur scheinbar in Eile und ohne jede Akkuratesse – zusammenzimmert, zerschneidet und mit Farbe „bearbeitet“. Die Objekte im klassischen Sinne, für die er gefundene Gegenstände aus Sperrmüll und Trödel auswählt, wenn sie „nur an sich formschön“ sind, und zu neuen Kompositionen arrangiert, bleiben, ebenso wie seine Gemälde und Zeichnungen, fern rationaler Deutungsansprüche. Das Poetische seiner Kunst liegt vielmehr in der Kraft ihrer Entstehung, in den selbstreflexiven Darstellungen des Lebens und des Menschen und in der lebendigen Aktualität der Sicht des Künstlers auf die Welt.

Peer Golo Willi

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Galerie Petra Vankova cordially invites to the opening of the upcomiong exhibition:

Karl-Heinz Schwind
Neue Werke Berlin

Exhibition from October 9, to November 26, 2010
Opening reception on Friday, October 8, 2010, 7-10 pm

The expressive art of Karl-Heinz Schwind treats the viewer offensively and appears indescribable. The artist himself sees his work as influenced by numerous sources from art history, of which obviously the tachistic are the most undeniable. Galerie Petra Vankova shows new works by the painter and object artist who studied with Georg Baselitz and Per Kirkeby, and recently has moved to Berlin.

Most Schwind’s paintings remain abstract, they are juxtapositions and layering of lines, roughly textured surfaces and impetuous, pasty eruptions of colours. Sometimes lettering remains visible, but also figures emerge from the tangle of colour traces, – figures that are more reminiscent of childlike stick figures and definitely do not constitute portraits, but are no more and no less than sketches of people in an embossed manner.

Schwind’s abstractions are an expression of spontaneous emotions, with which he applies oil paint straight from the tube, with brush or palette knife, from template to the canvas. The process of painting is for the artist an “ecstatic act” without any rational control. The poetry inherent in his works is the result of the powerful immediacy that is palpable in his drawings. At the same time the drawings which Schwind makes perpetually, like a diary, with wax oil crayon and graphite, are constant expression of inner restlessness that is symptomatic of him.

Schwind regards his canvases as objects, which he either finds or makes himself – seemingly in a hurry and without any accuracy – assembles them together, cuts and “treats” with colour. The objects in the classical sense, for which he selects found items from garbage and junk shops, but only if they have “beautiful form in themselves,” and arranges them into new compositions, just like his paintings and drawings elude rational interpretation. The poetry of his art lies rather in the power of their creation, in the self-reflexive representations of life and people, and in the lively topicality of the the artist’s vision of the world.

Peer Golo Willi
English translation by Tomaš Liška

Gallery hours: Tuesday to Saturday, 12-6 pm

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Galerie Petra Vaňková Vás srdečně zve na zahájení výstavy:

Karl-Heinz Schwind
Neue Werke Berlin

Výstava trvá od 9. října do 26. listopadu 2010
Vernisáž v pátek 8. října 2010 od 19 do 22 hodin

Expresivní umění Karl-Heinze Schwinda působí na diváka ofenzívně a nezařaditelně. Umělec sám chápe své dílo jako ovlivněné mnoha zdroji z dějin umění, z nichž samozřejmě ty tachistické jsou nejvíce nesporné. Galerie Petra Vaňková vystavuje nová díla malíře a autora objektů, který studoval u Georga Baselitze a Pera Kirkebyho, a nedávno se přestěhoval do Berlína.

Většina Schwindových obrazů zůstává abstraktní, jsou to juxtapozice a vrstvení linií, hrubě tvarované plochy a impulzivní, pastózní erupce barev. Někdy zůstává viditelné písmo, ale ze změti stop barev se vynořují i postavy, – postavy, které více připomínají dětské, čarami kreslené postavičky a v žádném případě nepředstavují portréty, ale nejsou ničím více a ničím méně než skicami lidí, vytvořenými na způsob reliéfu.

Schwindovy abstrakce jsou projevem spontánních emocí, které přenáší z předlohy na plátno olejovou barvou přímo z tuby, štětcem nebo špachtlí. Proces malování je pro umělce „extatický akt“ bez jakékoli racionální kontroly. Poezie obsažená v jeho pracích je výsledkem silné bezprostřednosti, která je zřetelná v jeho kresbách. Zároveň Schwindovy kresby, které neustále maluje jako nějaký deník, olejovými pastelkami a uhlem, jsou výrazem vnitřního neklidu, který je pro něj charakteristický.

Svá plátna Schwind považuje za objekty, které buď nalezne, nebo vytvoří sám – zdánlivěve spěchu a bez jakékoli přesnosti – sestaví je, ořeže a „zpracuje“ barvami. Objekty v klasickém slova smyslu, pro něž vybírá nalezené předměty z haraburdí a vetešnictví, ale jenom pokud jsou „krásné samy o sobě“, a sestavuje je do nových kompozic, se stejně jako jeho obrazy a kresby vymykají racionálním interpretacím. Poezie jeho umění spočívá spíše v síle jeho vzniku, v sebereflexivní reprezentaci života a lidí, a v živé aktuálnosti umělcova pohledu na svět.

Peer Golo Willi
Český překlad od Tomáše Lišky